วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563