วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563