วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565