วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562