วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563