วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564