วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562