วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562