วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562