วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562