วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562