วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562