วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562