วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563