วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563