วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563