วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562