วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563