วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563