วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563