วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562