วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562