วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563