วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562