วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563