วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563