วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563