วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563