วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563