วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563