วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563