วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563