วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563