วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564