วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564