วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564