วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564