วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565