วาระงานผู้บริหารจังหวัดนครพนม
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565