• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
15.05
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.05
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก”
  2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครพนม : ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น (GPP Per Capita) ร้อยละ 2 (ใช้ฐานปี 2558 จำนวน 66,044 บาทต่อคนต่อปี)
  3. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  6 ประเด็น  ดังนี้

                        ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ

                        ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                        ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน

                        ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

                        ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

                        ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. วัตถุประสงค์(ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)

                        4.1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

                        4.2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2 วัตถุประสงค์ ดังนี้

                                 4.2.1) ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ มีมาตรฐานปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                                 4.2.2) เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                        4.3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3 วัตถุประสงค์เพื่อ “เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก”

                        4.4) ประเด็นการพัฒนาที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อ “สังคมน่าอยู่  คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขอย่างยั่งยืน”

                        4.5) ประเด็นการพัฒนาที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อ “เมืองแห่งความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน”

                        4.6) ประเด็นการพัฒนาที่ 6 วัตถุประสงค์เพื่อ “นครพนมเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดี Green Growth ,Green City and Green Forest.”

                    การบริหารจัดการจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบบูรณาการ วัตถุประสงค์เพื่อ “บุคลากรมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทำงานอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้