• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
16.33
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
16.33
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

เลือกภาษา : 

ที่ตั้ง
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ ประมาณ 5,528.88 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,474,437 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) พื้นที่มีลักษณะเลียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงประมาณ 174 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 -18 องศา เหนือ และระหว่างเส้นแวงที่ 104 -105 องศาตะวันออก มีระยะหางจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 735 กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเซกาและอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง 158 กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงหลวงและอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 104 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงคำม่วน และแขวงบอลิคําไซ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้น พรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ระยะทาง 93 กิโลเมตร
จุดผ่านแดน
จังหวัดนครพนม มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง จุดผ่อนปรน 4 แห่ง ดังนี้
1) จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำมวน) บริเวณบ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
เป็นเขตติดตอกับบ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำมวน
เปิดตั้งแต่ 06.00 – 22.00 น. ทุกวัน

2) จุดผ่านแดนถาวร ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
ติดต่อกับเมืองท่าแขก แขวงคำมวน
เปิดตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. ทุกวัน

3) จุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่า หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม
เป็นเขตติดต่อกับ บ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก
เปิดตั้งแต่ 07.30 – 15.00 น. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

4) จุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทร ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง
เป็นเขตติดต่อกับบ้านท่าสะอาด เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ
เปิดตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

5) จุดผ่อนปรนบ้านธาตุพนมสามัคคี หมูที่ 2 อำเภอธาตุพนม
เป็นเขตติดต่อกับบ้านด่าน เมืองหนองบก แขวงคำม่วน
เปิดตั้งแต่ 07.00 – 15.00 น. ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

6) จุดผ่อนปรนบ้านทาอุเทน ตําบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
เป็นเขตติดต่อกับบ้านหินบูน เมืองหินบูน แขวงคำม่วน
เปิดตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี
Location and territory
Location Nakhon Phanom province is located in the northeast (upper part) of Thailand, between the latitude 16-18 degrees north and longitude 104-105 degrees east. Approximately 740 km. from Bangkok.
The Territory Nakhon Phanom province is about 5,512.70 sq.km. or about 3,445,414.32 Rai big, accounting for 3 percent of the Northeast. It spreads about 175 km. along the Mekong River and has connecting territories as follows:
• In the north: connects to Seka District and Amphor Bung Khong Long of Bung Kan Province
• In the east: connects to Kam Muan of Lao People's Democratic Republic with the Mekong river as the borderline
• In the south: connects to Amphor Dong Luang and Amphor Wah Yai of Mukdahan Province
• In the west: connects to Amphor Kusuman, Amphor Ahkad Amnuai, Amphor Phonnakaew of Sakon Nakorn Province
Nakhon Phanom province has two permanent border points and lenient points, which is a border area allowing the Lao people to buy-sell the consumer products in the morning and return in the evening, however the Thai people are not allowed to travel to Lao PDR. The 4 lenient points for commerce are as follows:

1) The permanent Friendship Bridge 3 (Nakorn Phanom-Kummuan) at Baan Homm area, Amphor Muang Nakhon Phanom, is a connecting point to Baan Wern Tai, Tahkek city, Kummuan district. The open hours are from 06.00-22.00hrs. daily. This is an important crossing point and universal, which the government of Thailand and Lao PDR has together built to create da gateway to the Indochina.
2) The permanent crossing point at the pier of Muang Nakhon Phanom in Tambon Nai Muang, Amphor Muang Nakhon Phanom, opposite from Takkek city of Kummuan district, opens from 06.00-22.00 hrs. daily.
3) The Baan Pohsai lenient crossing point in Tambon Pailom, Amphor Baanpaeng, across Baan Tha Sa-aad of Muang Pakkrading of Bolicasai district is open from 06.00-16.00 hrs. Mondays to Fridays.
4) The lenient crossing point at Ban Tha Uthen in Tambon Tha Uthen, Amphor Th- Uthen, Moo Tambon Tha Uthen, Amphor Tha Uthen across the Hin Boon city opens from 08.00-15.00 hrs. Mondays and Fridays.
5) The lenient crossing point at Ban Nad Tha, Moo 2 Tambon Ban Klang, Amphor Muang Nakhon Phanom, across Ban Pak Peng in Kum Muan district opens from 08.00-14.00 hrs Tuesdays and Fridays.
6) The lenient crossing point at Ban That Phanom Sammakee, Moo2 Tamabon That Phanom Amphor That Phanom, across Ban Paksae of Nongbok city in Kummuan district opens from 07.00-15.00 hrs Tuesdays and Fridays.
位置及边界
位置,那空拍侬府,位于泰国东北部(上方),北纬16-18度及东经104-105度之间,离曼谷约740 公里。
边界,那空拍侬府的面积约5,512.7 平方公里,或约3,445,414.32莱,算是东北部百分之三的面积,其形状为长形依着湄公河边,约175 公里,其边界连接如下:
* 北边,连接Cheka县,Bueng Khong Long 县, 汶干府
* 东边,连接Khammouane邻,辽国,及以湄公河为边界线 。
* 南边,连接Dongluang县及Wayai 县,莫拉限府。
* 西边,连接Gudumal县,Akat Amnuai县,Phon Na Kaeo县,沙功那空府。
那空拍侬府有2 处永久过境关口,及暂时允许过境关口,为边界地方之允许辽国人民进来买 - 卖消费品,以早上进来-傍晚回去的形式,但不允许泰国人民前往辽国,即开放商业暂时允许关口 4 个地点如下:

1)友谊大桥 3(Nakhon Phanom-Kammuan)永久过境关口,于Banhom, Aj samat乡, Mueang Nakhon Phanom县附近,与Ban ven dai城, Kammuan邻县连接,每天开放从06.00 – 22.00 ,为重要的过境关口,有泰国-辽国政府合作建造,为了是进入中南半島之门。
2)那空拍侬城码头永久过境关口,Nai Mueang 乡,Mueang Nakhon Phanom县,位于Thakhek城,Kam Muan邻对面,每天开放从06.00 – 22.00。
3)Ban Pho Sai ,Pai Lom 乡,Ban Phaeng县暂时允许过境关口,位于Ban Tha Sa-At,Pakkading城, Bolikhamsai邻对面,每天开放从06.00 – 16.00
4)Ta Utane乡,Ta Utane县,3里暂时允许过境关口,位于Hinboun城对面,开放于星期一及星期五08.00 – 15.00。
5)Ban Nad Ta 暂时允许过境关口,2 里,Ban Glang 乡,Mueang Nakhon Phanom县,位于Ban Pak Peng, Kam Muan邻对面 ,开放于星期二及星期五08.00 – 14.00。
6) Ban That Phanom Samakkee暂时允许过境关口, 2 里,That Phanom乡,That Phanom县,位于Ban Pak Sae, Nong Bok 城,Kam Muan邻对面,开放于星期二及星期五07.00 – 15.00。