• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
15.40
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
15.40
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เลือกภาษา : 

วิสัยทัศน์/Vision
"เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ - ตะวันออก"

"Pleasant City ,Economic Gateway to ASEAN And Southern China – Eastern China "
พันธกิจ/Mission
 1. ด้านเศรษฐกิจ
  1. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และประชาชน ในพื้นที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนระดับประเทศ ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการ ค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
  2. การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ำไป สู่จังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลัก การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการ พัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ด้านสังคม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษา พยาบาลที่ได้มาตรฐาน ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุมีโอกาสทางการศึกษาจากหลัก สูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคงในท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลัก ศาสนาอัดลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแนการขับเคลื่อนสังคม เพื่อนำไปสู่การมี ชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียงและมีคุณธรรม
 3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็น "เมืองพัฒนาที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคคลุ่มน้ำโขง" ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 4. ด้านการจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐเอกชน และประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กร ให้โปร่งใส
 5. ด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุขพื้นที่ชายแดนมี ความมั่นคงและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
Vision:
An attractive city, the economic gateway to ASEAN and south-eat China.
Mission:
 1. Economic
  1. To create economic growth in the province by increasing the competitiveness of the enterprises and the people in the area, along with the promotion of investment by the country's investors. The potential of the province is the special economic development zone, border trade and international trade. The tourism is promoted as a tourism hub in the Greater Mekong Subregion.
  2. The development of eco-friendly agriculture and non-toxic agriculture has allowed Nakhon Phanom to emancipate from the province where people have low socioeconomic status to the province where people have a high economic and social status, free from poverty. The principles of development based on the philosophy of sufficiency economy and using innovation based on the principles of development of the philosophy of sufficiency economy.
 2. Society.To promote the people to have good quality of life, health and standardized medical care with higher level of support for society, the elderly, opportunities for education from the curriculum and higher education, the opportunity to work in the local homeland by using the religious identity, tradition and local culture as a social core to drive the force to lead a happy and self-sufficient life.
 3. Natural resources and Environment. To move towards "Environmentally friendly city without pollution, the management model of the Greater Mekong Sub-region" by promoting the conservation of natural resources and the environment by focusing on the people's participation process.
 4. Management. To focus on developing, enhancing and integrating private and public sector management systems with modern information technology, along with promoting clear corporate governance without corruption.
 5. Security.To build a strong, drug-free society, peaceful society, a border area that is secure and safe from all forms of threat and good relationships with the neighboring country.
愿景:
适宜居住之城,通往东盟及中国南方- 东方的经济门
任务:
 1. 经济方面
  1. 为省府建设经济方面的成长,及增加营业者及当地人民的竞争能力,加上在省府有潜力方面,促进国际投资者的投资,即边界贸易及国际贸易的发展经济特区,促进旅游业使之成为湄公河次区域的旅游中心。
  2. 发展无毒农业及对环境友善的工业,为了使那空拍侬府人民,从经济及社会状态属于低等级,进步到远离贫穷的经济及社会状态,即依照知足经济原则,及依照足经济原则的发展及创新。
 2. 社会方面,为了促进使人民有好的生活品质,好的健康,得到符合标准的医疗机会,提升到高龄社会的支持;从高品质教育场所接受教育,在出生的家乡有机会做稳定的工作,使用宗教及文化的原则,为推动社会的力量,以达到快乐及知足的生活。
 3. 天然资源及环境方面,为了成为"对环境友善及无毒的已发展城市,做湄公河流域的行政管理模范",以持续的保护天然资源及环境,并强调人民之参与该工作。
 4. 经营管理方面,强调发展及增进私人机构及人民的经营管理系统,以现代的信息技术,加上促进机构的透明管理。
 5. 国家稳定安全方面,建设使乡村健强,无毒品,社会平安,边界局势稳定,及无任何形式的威胁,与邻国有友好的关系。