• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
07.54
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
07.54
ภาพกิจกรรม
นครพนมยามเช้า ครั้งที่ 1 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนมได้มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เชิงบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการปฏิบัติราชการและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  โดยมอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้เป็นเจ้าภาพหลักจัดกิจกรรม “นครพนมยามเช้า” ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ   ในทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาต่างๆ

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม

3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนภายในจังหวัดนครพนม

ภาพกิจกรรมอื่นๆ