• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
03.50
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
03.50
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 32 หน่วยงาน

 ||== ราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 32 หน่วยงาน

ส่วนราชการ

URL เว็บไซต์

Facebook (ชื่อเพจ)

 • yes สำนักงานจังหวัดนครพนม
www.nakhonphanom.go.th เพจนครพนม
 • yes ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
-- --
 • yes สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

http://www.nakhonphanom.cdd.go.th/

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม

http://www.dol.go.th/nakhonphanom/

สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
http://pvnweb.dpt.go.th/nakhonphanom/ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
-- --
 • yes สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

http://www.npmlocal.go.th/

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

http://pr.prd.go.th/nakhonphanom

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

 • yes สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม
https://www.opsmoac.go.th/nakhonphanom-home

ประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ นครพนม

สนง. เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม

 • yes สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
http://www.nakhonphanom.doae.go.th/ --
 • yes สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
-- สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

http://pvlo-kop.dld.go.th/

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
https://web.cpd.go.th/nakhonphanom/ --
 • yes สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
https://www.alro.go.th/nakhonphanom/ --
 • yes สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
http://nakhonphanom.m-society.go.th/ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

http://www.cgd.go.th/npa

สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
https://www.dlt.go.th/site/nakhonphanom/ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
https://www.npm.moph.go.th/ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม
http://nakhonphanom.mnre.go.th/

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม

 • yes สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม
http://www.nkphospital.go.th/ สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
https://nakhonphanom.moc.go.th/ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
http://www.nakhonphanom.mol.go.th/ --
 • yes สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
https://www.doe.go.th/nakhonphanom/  
 • yes สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม

http://nakhonphanom.labour.go.th/

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม

 • yes สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
-- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม กระทรวงแรงงาน
 • yes สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
http://www.industry.go.th/nakhonphanom/ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
https://www.m-culture.go.th/nakhonphanom สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
http://npm.onab.go.th/ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
http://sub.led.go.th/nakornpranom-n/  
 • yes สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
-- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
 • yes สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
--

สำนักงานพลังงาน จังหวัดนครพนม

 • yes สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม

http://mots.go.th/nakhonphanom/

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจอื่นๆ