• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
18.33
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.33
ข่าวประชาสัมพันธ์
นครพนม คุมเข้มป้องกันโควิด-19 ลักลอบเข้าเมืองถูกดำเนินคดี-ไหลเรือไฟ คัดกรอง 34 จุด
วันที่ 15 กันยายน 2563 (ดู 933 ครั้ง)

นครพนม คุมเข้มป้องกันโควิด-19

ลักลอบเข้าเมืองถูกดำเนินคดี-ไหลเรือไฟ คัดกรอง 34 จุด

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 26/2563 โดยมีนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมฯ โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่จังหวัดนครพนม ได้มีการกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวชายแดน เพื่อเฝ้าระวังผู้ที่ลักลอบเข้ามาราชอาณาไทยอย่างผิดกฎหมาย ประกอบกับการพิจารณาตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงานประเพณีไหลเรือไฟในช่วงเทศกาล วันออกพรรษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้โรคกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาการตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในงานประเพณีไหลเรือไฟในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 มาตรการแนวทางการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวชายแดน การเพิ่มความเข้มข้นกวดขันแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองของจังหวัดนครพนม การจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลหนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ อ่างเก็บน้ำหนองสังข์สาธารณะ (ดอนตาทอง) และการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลพระซอง อ.นาแก จ.นครพนม วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ลำแม่น้ำบัง ท่าน้ำวัดเหนือท่าจำปา ในประเด็นมาตรการป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายแพทยธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการตามมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนในการสกัดกั้น และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทยกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพ 3 จะต้องดำเนินการตามมาตรการที่ส่วนกลางกำหนด และจะต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่จัดให้และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศไทยตามช่องทางดังกล่าว ยกเว้นกรณีการขอเข้ามารักษาพยาบาลฉุกเฉินเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องถูกดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง

สำหรับมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนในการสกัดกั้น และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2 กรณีผู้มีสัญชาติไทย กำหนดมาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน เตรียมเอกสารเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประกอบด้วย หนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE) ใบรับรองแพทย์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันติดโควิด-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ผ่านการคัดกรองจากประเทศต้นทาง และเมื่อเดินทางมาถึงและระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ต้องได้รับการคัดกรอง ยื่นเอกสาร ใช้ระบบติดตามตามที่กำหนด ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR

กรณีผู้ไม่มีสัญชาติไทย กำหนดมาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน เตรียมเอการเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ประกอบด้วย หนังสือรับรองการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE) ใบรับรองแพทย์ ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันติดโควิด-19 (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) หนังสือรับรองหรือหลักประกัน เพื่อรับรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพครอบคลุมโควิด-19 หนังสือแสดงการเป็นเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ (ระบุเวลาเข้า-ออกชัดเจน) เอกสารยืนยันว่าหน่วยงานสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หรือรักษาพยาบาลครอบคลุมโควิด-19 แผนการเดินทางในประเทศที่แน่นอน ชัดเจน ติดตามตัวได้ หลักฐานแสดงว่าสถานที่กักตัวเป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด การคัดกรองจากประเทศต้นทาง

มาตรการเมื่อเดินทางถึงและระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร ต้องผ่านการคัดกรอง ยื่นเอกสาร ใช้ระบบติดตามตามที่กำหนด เข้ารับการกักกัน ไม่น้อยกว่า 14 วัน ถูกคุมตัว สังเกตตามแผนที่กำหนด ตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จอดพาหนะ ณ จุดที่กำหนด เดินทางโดยพาหนะที่จัดเตรียม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 13 ประการ

๑) มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิ จุดทางเข้าทุกจุด (ตามแผนผังกำหนด)

๒) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรือมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ทุกระยะห่าง ๑๐๐ เมตร

๓) มีจุดเช็ดเท้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (คลอรีน) ทุกจุดทางเข้าทุกจุด

๔) ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา (ถ้าไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ห้ามเข้างาน)

๕) พนักงานผู้ให้บริการ ล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ให้บริการลูกค้าแต่ละราย และให้พนักงานหยุดงานเมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ

๖) จัดระยะห่างแผงสินค้า โต๊ะนั่ง ระยะนั่งหรือยืน ระหว่างบุคคลห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร

๗) ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด ก่อนและหลังการให้บริการและเมื่อเปลี่ยนผู้ใช้บริการทุกครั้ง

๘) มีการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องทุกวัน

๙) ห้องสุขา จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือ กระดาษเช็ดมือ ห้ามมิให้มีผ้าเช็ดมือชนิดผ้าที่ใช้ร่วมกันและทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่กำหนด อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง

๑๐) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

๑๑) ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร

๑๒) ให้เจ้าของสถานที่หรือผู้เช่าสถานที่หรือผู้ประกอบกิจการ ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด 

๑๓) ให้มีการควบคุมทางเข้า-ออก และลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ ทั้งนี้ ในวันไหลเรือไฟ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 แบ่งเป็นการคัดกรอง 4 โซน จำนวน 34 จุด วันธรรมด แบ่งเป็น 2 โซน จำนวน 6 จุด

Cr. งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11