• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.39
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.39
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รอบปี 2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (ดู 69 ครั้ง)

จังหวัดนครพนม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม รอบปี 2565

          วันที่ 8 กันยายน 2563 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2561-2565 (รอบปี 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครพนม ที่โรงแรมไอโฮเท็ล นครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นตามมาตรา 53/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด และมาตรา 19 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 

            ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแบ่งเป็น 6 คณะ ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 1. การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ 2. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

            สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดในวันนี้ ประกอบด้วย วิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ปลัดจังหวัดนครพนม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7