• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
12.26
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
12.26
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง "บทบาทและภารกิจของจังหวัดนครพนมในการบริหารจัดการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหา กรณีบริษัทเอกชนบุกรุกที่ดินราษฎรฯ"
วันที่ 16 มีนาคม 2564 (ดู 46 ครั้ง)

จ.นครพนม ประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง "บทบาทและภารกิจของจังหวัดนครพนมในการบริหารจัดการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหา กรณีบริษัทเอกชนบุกรุกที่ดินราษฎรในพื้นที่ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม"

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายอารี ไกรนรา รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎรคนที่ 4 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 4 นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 2 เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง "บทบาทและภารกิจของจังหวัดนครพนมในการบริหารจัดการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การแก้ไขปัญหา กรณีบริษัทเอกชนบุกรุกที่ดินราษฎรในพื้นที่ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม" โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารีอ มีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ

ประเด็นที่ 1 บทบาทและภารกิจของจังหวัดนครพนมในการบริหารจัดการงบประมาณจังหวัดนครพนม/กลุ่มจังหวัด (สำนักงานจังหวัดนครพนม)

บทบาทและภารกิจของจังหวัดนครพนมในการบริหารจัดการงบประมาณจังหวัดนครพนม/กลุ่มจังหวัด

 จังหวัดนครพนม เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งโขง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นเขตแดน ยาว 174 กิโลเมตร ประกอบด้วย 12 อำเภอ 99ตำบล และ 1,131 หมู่บ้าน ประชากรรวม 719,010 คน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ - ตะวันออก” ตัวชี้วัดความสำเร็จ “ประชาชนมีรายได้ต่อหัว (GPP Per Capita) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3” ซึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดสู่เป้าหมายใน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้

1. การพัฒนาคุณภาพทางการท่องเที่ยวและบริการ วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

2. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ “คุณภาพชีวิตเกษตรกรดี ด้วยวิถีเกษตรที่ยั่งยืน”

3. การพัฒนาด้านการค้าและการลงทุน วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก”

4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน”

5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองแห่งความมั่นคงและความสงบเรียงร้อย”

6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองพัฒนาที่ไร้มลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นแบบการบริหารจัดการแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เชื่อมโยงพื้นที่ชุ่มน้ำโลก”

ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด การป้องการและปราบปรามยาเสพติด (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม)

สถานการณ์และการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 140 เมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร จังหวัดนครพนม มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 และท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม และจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 4 แห่ง คือ อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมือง และอำเภอธาตุพนม สถานการณ์ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติด มีแนวโน้มการนำเข้าเสพติดเพิ่มมากขึ้น ชนิดยาเสพติดที่มีการนำเข้าที่สำคัญได้แก่ ยาบ้า กัญชาแห้ง พื้นที่นำเข้าที่สำคัญได้แก่ อำเภอท่าอุเทน บ้านแพง ธาตุพนม และเมืองนครพนม เนื่องจากใกล้พื้นที่ปลูกกัญชาในประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีนักค้ารายสำคัญที่เชื่อมโยงกับนักค้าภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้จังหวัดนครพนมยังคงมีหลายพื้นที่ที่มีปัญหาในการนำเข้ายาเสพติด โดยในช่วงบ่ายทางคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการรักษาความสงบตามลำแม่นำ้โขง ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียงร้อยตามลำแม่นำ้โขง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา กรณ๊บริษัทเอกชนบุกรุกที่ดินราษฎรในพื้นที่ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5