• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
12.17
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
12.17
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
วันที่ 5 เมษายน 2564 (ดู 340 ครั้ง)

------------------------------------------------------------

การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่

------------------------------------------------------------

  รวมเอกสารและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  (คลิกที่นี่) หรือ สแกน QR Code

  

****************************************************

รายละเอียดเอกสารและคู่มือต่างๆ ประกอบด้วย

 คู่มือแนวทางปฏิบัติ ปฏิทินการทำงาน และการจัดส่งเอกสารโครงการ

       คู่มือแนวปฏิบัติ (Guidline) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ดาวน์โหลด)

       PowerPoint ชี้แจงหน่วยงาน  (ดาวน์โหลด)

       การจัดส่งเอกสารโครงการฯ จังหวัดนครพนม (คลิกที่นี่)

       ปฏิทินการทำงานการเสนอโครงการฯ จังหวัดนครพนม (คลิกที่นี่)

 แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

      แบบฟอร์มการจัดทำโครงการฯ และตัวอย่าง (คลิกที่นี่)

 บัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ

 1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  (ดาวน์โหลด)

 2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง  (ดาวน์โหลด)

 3. หลักเกณฑ์ และอัตราราคาค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (ดาวน์โหลด)

 4. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี : การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ดาวน์โหลด)

 5. อัตราราคางานต่อหน่วย (ดาวน์โหลด)

 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

      แนวทางการใช้งานระบบ eMENSCR เพื่อรองรับการดำเนินการตาม พ.ร.ก. เงินกู้ฯ  (คลิกที่นี่)

       เข้าสู่ระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/)

  ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า  TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) 

       เข้าสู่เว็บไซต์ TPMAP  (www.tpmap.in.th/)

       เข้าสู่เว็บไซต์ TPMAP Logbook  (http://logbook.tpmap.in.th)

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)

 3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ดาวน์โหลด)

 4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 243/2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด (ดาวน์โหลด)

 5. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 355/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด (ดาวน์โหลด)

 6. คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่  2404/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครพนม (ดาวน์โหลด)

 7. คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่  497/2564 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดนครพนม (เพิ่มเติม) (ดาวน์โหลด)

 ผู้ประสานงาน

   สำนักงานจังหวัดนครพนม              

    นายณัฐพล สุริยนต์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร. 08-5484-2537          

    นางสาวณัฏฐ์นรี สัจจานันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 08-8081-8033

   ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม   นายสัมฤทธิ์ คงหาญ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ โทร. 06-3904-0842

   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  นายปิ่นทอง พจนา ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร. 08-9861-9052

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 1