• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
09.58
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
09.58
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.นครพนม ระดมสมองวางแผนการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจน
วันที่ 13 กันยายน 2564 (ดู 111 ครั้ง)

จ.นครพนม ระดมสมองวางแผนการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) จังหวัดนครพนมเชิญส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมสมองวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมี ผศ.ดร.โพยม สราภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ชาญชัย จารุภาชน์ และคณะ ร่วมบรรยายให้ความรู้ ระดมความคิดเห็น เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำจังหวัดนครพนม ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในการสร้างให้จังหวัดมีน้ำเพื่อการผลิต เพื่อการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอตลอดทั้งปี ลดความเสียหายจากภัยแล้งและอุทกภัย ภายใต้การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

โดยการระดมสมองในครั้งนี้มีการวางยุทธศาสตร์หลักไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ที่จะมีทั้งการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในโครงการแหล่งน้ำเดิม การบริหารน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาระบบกระจายน้ำในพื้นที่เกษตร การพัฒนาสระน้ำในไร่นา การพัฒนาสระน้ำในโคก หนอง นา การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร การพัฒนาแหล่งกักเก็บและระบบส่งน้ำใหม่ ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน การขยายเขต เพิ่มเขตจ่ายน้ำ การวางแผนระบบประปาเมืองหลัก พื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง แหล่งน้ำต้นทุน การลดการสูญเสียในระบบส่งจ่ายน้ำประปา การลดการใช้น้ำในภาคครัวเรือนและส่วนราชการ ยุทธศาสตร์ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ซึ่งจะมีการปรับปรุงให้สิ่งกีดขวางทางน้ำหมดไป การปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีระบบป้องกันชุมชนเมือง การจัดทำผังน้ำ การทำเขื่อนป้องกันตลิ่ง การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้ำ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำและสถานีสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย และมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านน้ำที่มีมาตรฐาน ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานสำหรับครัวเรือนที่เกิดขึ้นใหม่ ระบบบำบัดที่ก่อสร้างใหม่ ระบบบำบัดที่เพิ่มประสิทธิภาพจากระบบเดิม การควบคุมกำกับและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และการป้องกันการพังทลายของดิน ซึ่งจะมีทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ป่า ฝายต้นน้ำตามพระราชดำริ พื้นที่การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินที่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน และพื้นที่เกษตรนอกพื้นที่อนุรักษ์ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ซึ่งจะมีทั้งการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับอำเภอที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและประเทศ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำจังหวัด มีการจัดทำการศึกษาวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดและมีการนำไปใช้ประโยชน์

Cr. https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prdnakhonphanom2555&set=a.4215593405204537

**** คลิปข่าว https://www.facebook.com/prdnakhonphanom2555/posts/4208459979251213

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 3
2 / 3
3 / 3