• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
08.41
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
08.41
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566 - 2570
วันที่ 16 กันยายน 2564 (ดู 31 ครั้ง)

     แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566 – 2567 เป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัด  ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขาแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนในจังหวัดเป็นกรอบการดำเนินงานจัดทำแผน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดตามมาตรา 19 แห่ง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

    จังหวัดได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ เพื่อชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ รวมถึงการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการทบทวนศักยภาพของจังหวัด  (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด จัดการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตลอดจนการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดฯ จากทุกภาคส่วนในจังหวัด ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยได้มีความเห็นชอบตรงกันในการกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดไว้ ดังนี้  

        เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  “ เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ” 

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566 - 2570 (ไฟล์ pdf)

http://www2.nakhonphanom.go.th/files/com_news_struct/2021-09_859756163e30c86.pdf

ดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566 - 2570 (ไฟล์ word)

http://www2.nakhonphanom.go.th/files/com_news_struct/2021-09_494ec9a300a95d0.rar

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ