• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
18.41
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
18.41
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม บูราณาการความร่วมมือ 21 หน่วยงาน 5 ความร่วมมือ พัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนม (นครพนมโมเดล)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (ดู 313 ครั้ง)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนม (นครพนมโมเดล) ระหว่าง 21 หน่วยงาน โดยมีนางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนม (นครพนมโมเดล) เป็นการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนม (นครพนมโมเดล) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนวาระจังหวัดในด้านระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตเยาวชนนอกระบบการศึกษา เชิงระบบกลไกการค้นหา พัฒนา ส่งต่อ เยาวชนนอกระบบการศึกษา ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาทางเลือกและการเรียนรู้สู่อาชีพ ศึกษารูปแบบการศึกษาทางเลือกสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา (การศึกษาจังหวัดต้นแบบนครพนมโมเดลเพื่อเยาวชนนอกระบบการศึกษา) ซึ่งจังหวัดนครพนมได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาทั้งเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในชุมชนและเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสนับสนุน ผลักดันให้เกิดกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษาได้กลับมาสูระบบการศึกษาในรูปแบบในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัยอีกครั้ง ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 และมีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ตามศักยภาพและความต้องการ

ด้วยความร่วมมือของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.), สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม, สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวันครพนม, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม, สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม, คณะเกษตรและเทคโนโลยื มหวิทยาลัยนครพนม, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม, เรือนจำกลางนครพนม, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม, บริษัท เอสไอแอลซี จำกัด และศูนย์การเรียนซี วาย เอฟ รวม 21 หน่วยงาน ซึ่งต่างเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม พัฒนารูปแบบระบบสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ร่วมกันจัดกระบวนการ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และร่วมกันวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการศึกษาทางเลือกสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาต่อไป

สำหรับโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนม (นครพนมโมเดล) สืบเนื่องจากปีพุทธศักราช 2563 ที่ผ่านมาจังหวัดนครพนม โดยภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาทั้งเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาในชุมชนและเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม โดยการร่วมมือใน 5 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย

1.การจัดทำฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา

2.การพัฒนาหลักสูตรเด็กนอกระบบการศึกษา

3.การจัดการเรียนรู้ร่วม

4.การวัดและประเมินผลร่วม

5.การขยายเครือข่ายการทำงาน 

ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น ผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าถึงเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษารวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการสัมมาชีพที่สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในมิติการศึกษาตามเป้าหมายร่วมที่ว่า "จังหวัดนครพนมจะไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลังเด็กและเยาวชนทุกคนต้องได้รับการพัฒนา"

จากผลการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้ร่วมมือจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมย์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับ

1. การแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดนครพนม (นครพนมโมเดล) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แหนหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือนี้

2. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดนครพนม (นครพนมโมเดล)

3. ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม

4. พัฒนารูปแบบระบบสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดนครพนม (นครพนมโมเดล)

5. ร่วมกันจัดกระบวนการ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาและเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

6. ร่วมกันวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการศึกษาทางเลือกสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา (การศึกษาจังหวัดต้นแบบนครพนมโมเดลเพื่อเยาวชนนอกระบบการศึกษา)

สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG211126170654980

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9