• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
17.53
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
17.53
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม บูรณาการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ สู่ Health literacy ของคนในชุมชนในยุคโควิด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (ดู 329 ครั้ง)

จังหวัดนครพนม บูรณาการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ สู่ Health literacy ของคนในชุมชนในยุคโควิด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถ สู่การเป็น Health literacy ที่มีทักษะในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติกิจของสงฆ์และจัดการตนเอง รวมทั้งสามารถชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคลให้กับพุทธศาสนิกชนในชุมชนได้มีสุขภาพที่ดี ร่วมกันจัดทำโครงการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาวะอนามัยของพระสงฆ์ ภายใต้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ สร้างสิทธิ์การเข้าถึง รู้เท่าทัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพระสงฆ์ สามเณร และแม่ชี ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในยุคโควิด

โดยสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าในแต่ละปีมีพระสงฆ์มากกว่าแสนรายที่มีอาการอาพาธเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการบริโภคไม่ถูกหลักโภชนาการ ทั้งพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารเองได้ ต้องฉันตามที่ฆราวาสตักบาตรหรือนำมาถวาย ประกอบกับสถานภาพของพระสงฆ์ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย และจากการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ สามเณรทั่วประเทศ ระหว่างปี 2559-2564 มีแนวโน้มในการอาพาธเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบ และโรคไตวายเรื้อรัง ดังนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้นำร่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธขึ้นในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 5 แห่ง ในปี 2563 และในปี 2564 เปิดเพิ่มอีกจำนวน 32 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงสิทธิการบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านการรักษาเมื่อเจ็บป่วย และเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคไม่ให้เป็นผู้ป่วยรายใหม่ รวมถึงสิทธิด้านอื่น ๆ ที่พึงได้รับ และด้วยการดำเนินงานประสบผลสำเร็จก่อให้เกิดระบบบริการไร้รอยต่อยกเว้นใบ Refer ใน 7 จังหวัดอีสานตอนบน กลายเป็นนวัตกรรมแห่งแรกของประเทศ ที่มีการขยายผลและพัฒนาระบบให้กับประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดพระนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ที่พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก่พุทธศาสนิกชน จำนวน 663 รูป และเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธของจังหวัดนครพนม สู่การเป็น Health literacy ทำให้ทุกคนที่มีสุขภาพที่ดีจึงได้มีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

** สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG211129160824986

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11