• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
10.19
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
10.19
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ นครพนม “พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ”
วันที่ 17 มกราคม 2565 (ดู 677 ครั้ง)

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า ม.1 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมดำเนินกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ สามเณร รับฟังการแสดงสัมโมทนียกถา จากเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก (ธ)

จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รวมทั้งจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - สิงหาคม 2565 รวม จำนวน 16 ครั้ง โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณรและรับฟังการแสดงสัมโมทนียกถา และกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไปในพื้นที่

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกค่านิยมสุจริต คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้แก่ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจของหน่วยงาน ในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ตลอดจนส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาชน และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครพนม ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในการดำเนินงานของภาครัฐ จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง น้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน หมั่นสวดมนต์ไหว้ ทำบุญตักบาตร นั่งสมาธิเป็นประจำ และใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดนครพนมยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเอง เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12