• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
07.06
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
07.06
ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ขยายผลต้นแบบความสำเร็จโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร แก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 (ดู 139 ครั้ง)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่บ้านโสกแมว ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เยี่ยมชมความก้าวหน้าและผลสำเร็จโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดนครพนม เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดรวมถึงแนวทางการดำเนินงานของเกษตรกรตัวอย่างไปขยายผลสู่ประชาชนทั่วไป ภายหลังจากที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมได้มีการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมอาชีพและการตลาด โดยใช้ระบบสหกรณ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 1,524 ไร่ ที่มีเกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินจำนวน 210 แปลง รวมทั้งสิ้น 198 ราย โดยในปี 2558 เกษตรกรได้ร่วมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการผลผลิตและดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น การส่งเสริมอาชีพ การอบรมให้ความรู้การเกษตร การจัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุน และการส่งเสริมช่องทางตลาด ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้แก่สหกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มสมาชิก พร้อมจัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 3.1 ล้านบาท ให้สหกรณ์นำไปปล่อยกู้แก่สมาชิกใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ จนเกษตรกรมีรายได้นำไปแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ขณะเดียวกันสหกรณ์การเกษตรโสกแมว จำกัด ก็มีผลการดำเนินงาน โดยมีกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 15,096.02 บาท

จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนแนวความคิด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงหลักในการบริหารแปลงเกษตรของเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 2 ราย ที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำการเกษตรจนประสบความสำเร็จ มีรายได้เพิ่มขี้นจากเดิมหลายเท่าตัว โดยแปลงแรกเป็นของนางจันทร์ชนก ระเวงวรรณ ซึ่งหลังจากได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเงินทุนที่หน่วยงานมาส่งเสริม สนับสนุน ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรในพื้นที่ 14 ไร่ ที่ได้รับการจัดสรรมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน มีการแบ่งพื้นที่ทำนา ขุดบ่อเก็บน้ำ เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงกระบือและไก่พื้นเมือง ทำให้ทุกวันนี้มีรายได้จากผลผลิตต่อปีไม่น้อยกว่า 170,000 บาท ส่วนอีกแปลงเป็นของนายวิภพ คำมุงคุณ ได้รับการจัดสรรที่ดินจำนวน 15 ไร่ ซึ่งยึดอาชีพหลักคือทำสวนยางพารา อาชีพเสริมคือเลี้ยงโค กระบือ ไก่พื้นเมืองและทำนาปลูกข้าว ซึ่งเมื่อได้รับคำแนะนำและมีเงินทุน ก็มีการปรับเปลี่ยนการผลิตของตนเอง ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังสามารถลดต้นทุนในส่วนที่ไม่จำเป็นได้อีกเป็นจำนวนมาก แต่ละปีมีรายได้ประมาณ 340,000 บาท

ที่มา >> สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220811055123698

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12