• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
06.28
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
06.28
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ร่วมรับฟังการชี้แจงการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 (ดู 144 ครั้ง)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครพนม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 (ประเทศไทย) กับกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ที่มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

โดยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลจะต้องประกอบไปด้วย คุณสมบัติทั่วไป คือมีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยเป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศโดยยังปฏิบัติงานสอนอยู่จนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสิน และไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก ส่วนคุณสมบัติเฉพาะคือต้องเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา

ซึ่งในการสรรหานั้น จะให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเสนอชื่อให้กับคณะกรรมการส่วนกลาง ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม มูลนิธิ และองค์กร ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าที่มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาเสนอชื่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด พิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับการเสนอชื่อ จากนั้นประกาศรายชื่อเพื่อรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก และร่วมกันวินิจฉัยหากมีข้อทักท้วงเมื่อดำเนินการเสร็จตามขั้นตอนแล้วจะส่งรายชื่อต่อให้คณะกรรมการส่วนกลาง พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความโดเด่นให้เหลือ 20 คน โดยจะมีการพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ศึกษาข้อมูลเชิงลึก และลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเพื่อจัดลำดับผลการคัดเลือก จากนั้นเสนอชื่อต่อคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอรายชื่อครูต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาตัดสินครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 1 รางวัล รางวัลคุณากร 2 รางวัล รางวัลครูยิ่งคุณ 17 รางวัล และรางวัลครูขวัญศิษย์จากรายชื่อที่เสนอโดยคณะกรรมการวิชาการ จากนั้นจะประกาศผลการตัดสินให้ทราบโดยทั่วไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7