• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
07.03
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
07.03
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 16 กันยายน 2565 (ดู 41 ครั้ง)

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่จังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (21 กันยายน) ณ หนองญาติ บริเวณหลังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 3,305,000 ตัว ซึ่งประกอบด้วยปลา 4 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว 150,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 150,000 ตัว ปลาสวาย 5,000 ตัว และปลากระแห 3,000,000 ตัว เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระราชโองการตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำ และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ อนุรักษ์ฟื้นฟู เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอชน ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดอาชีพด้านการประมงเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้จำนวนมาก

นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม กล่าวว่า เดิมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2527 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ แต่เนื่องจากกรมประมงเห็นว่า ประเทศไทยโดยรวมในช่วงเดือนเมษายน มีสภาพภูมิอากาศแล้งในทุกจังหวัด แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย อุณหภูมิสูง พันธุ์สัตว์น้ำที่เตรียมมาให้ประชาชนปล่อยมีอัตราการตายสูง เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน แหล่งน้ำต่างๆ มีปริมาณมาก เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำวัยอ่อน กอปรกับวันที่ 21 กันยายน เป็นวันสถาปนากรมประมงและเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่มีพระราชโองการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2469 ตั้งกรมรักษาพันธุ์สัตว์น้ำขึ้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการประมงและกรมประมง ตามลำดับ ดังนั้น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า สัตว์น้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวไทย เป็นอาหารคู่กับข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยมาแต่โบราณจนเกิดสำนวนไทย "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" ปัจจุบันสัตว์น้ำในธรรมชาติมีปริมาณลดลง เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารถูกทำลาย แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ตื้นเขินเสื่อมสภาพ มีการทำประมงที่ผิดกฎหมาย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป การจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

โดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผลระดับดีเด่น ให้แก่ องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก มอบเกียรติบัตร "เกษตรกรดีเด่น" สาขาการอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 แก่นายชวาลชัย ชัยขจร และมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้นำชุมชน จำนวน 5 แห่ง จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงหนองญาติ

 

ที่มา :  สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220915144510808

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 14
2 / 14
3 / 14
4 / 14
5 / 14
6 / 14
7 / 14
8 / 14
9 / 14
10 / 14
11 / 14
12 / 14
13 / 14
14 / 14