• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
อีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
สาวภูไท
07.59
สาวภูไท
สวัสดีคะ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยค่ะ ถามสาวภูไทมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะคะ
07.59
ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม จัดงานมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ พลังเยาวชน : พลังธรรมชาติ
วันที่ 23 กันยายน 2565 (ดู 19 ครั้ง)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๕ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (๒๐ กันยายน) ภายใต้ประเด็น พลังเยาวชน : พลังธรรมชาติ ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแสงสิงห์แก้ว อาคารเจริญ - คุณหญิงวรรณา ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ คน มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมดนตรี พลังเยาวชน พลังธรรมชาติ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด ๕ วัด ตามริมฝั่งโขงในเขตเมืองนครพนม

นายชวพล ลิตติพานิช หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภายใต้คำขวัญ "ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ" เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะและมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ เด็กและเยาวชนได้

ด้านนายรัฐธรรม อื้อสกุล ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม กล่าวสรุปผลการดำเนินงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมานจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชน ตำบล เทศบาล จำนวน ๑๐๓ แห่ง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ จำนวน ๑๒ แห่ง และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดตั้งแล้วรวม จำนวน ๑๑๖ แห่ง ด้วยคาดหวังว่า สภาเด็กและเยาวชนจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน

โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ในจังหวัดนครพนม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีกิจกรรมโครงการ จำนวน ๕ โครงการ คือ

๑. โครงการแกนนำเด็กและเยาวชนนครพนม สู่การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศ ของวัยรุ่น

๒. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด Youts GenZ วิถีใหม่

๓. โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด สื่อสร้างสรรค์เยาวชน นำพาพ้นคอรัปชัน

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม วิศวกรสังคม

๕. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ในศตวรรษที่ ๒๑

ซึ่งทั้ง ๕ โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เกิดเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นเครือข่ายแกนนำเฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึง และแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับพื้นที่ได้

ที่มา >>> สำนักข่าว กปส. https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG220922215223161

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
×
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11